Pasoš mora da bude važeći bar tri meseca posle planiranog datuma povratka iz zemalja koje su potpisnice Šengenskog ugovora.

Evropska unija uvela je novi propis EU 610/2013, kojim je promenila pravilo doneto 2006. o prelasku šengenske granice a koje važi za sve koji nisu državljani zemalja EU. Ovo pravilo je stupilo na snagu 19. jula 2013.

Pored zemalja Šengena, ovo pravilo važi i za Bugarsku, Hrvatsku i Rumuniju.

Naravno, i dalje je aktuelno pravilo da pasoš ne sme da bude stariji od 10 godina. (Gdestinacija)